Latja.lv Bakalaura studijas - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Jūras transports - kuģa vadīšana.

Iegūstamā kvalifikācija: kuģa vadītājs, piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija.

Iegūstamais grāds:  profesionālais bakalaura grāds jūras transportā.

Studiju ilgums un apjoms:  4 gadi un 3 mēneši pilna laika studijas, vismaz 188 Latvijas kredītpunkti (282 ECTS kredītpunkti).

Uzņemšanas prasības:  vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

Prasības kvalifikācijas iegūšanai: pilnībā apgūt studiju programmu, nokārtot valsts pārbaudījumus jūrniecības angļu valodā un specialitātē, izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu.

Galvenās studiju jomas: navigācija, kuģu uzbūve un stabilitāte, kuģu vadīšanas tehniskie līdzekļi, kravu pārvadāšanas tehnoloģija, kuģošanas drošība, jūras tiesības, jūras vides piesārņojuma novēršana, globālā jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma, jūrniecības angļu valoda un kuģu menedžments.

Programmā ietvertas divas prakses uz kuģiem jūrā – kopumā 1 gads.

Karjeras iespējas: darbs uz tirdzniecības flotes kuģiem un citiem kuģiem stūrmaņa un vēlāk kapteiņa amatā, kā arī menedžera jeb superintendanta darbs jūrniecības nozares uzņēmuos un organizācijās krastā.

Ostu un kuģošanas vadība.

 

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds vadībā un administrēšanā.

Studiju ilgums un apjoms: 4 gadi un 3 mēneši pilna laika studijas, vismaz 182 Latvijas kredītpunkti (273 ECTS kredītpunkti). Viens studiju gads (40 Latvijas kredītpunkti) – kādā no Eiropas valstu atbilstoša profila augstskolām.

Uzņemšanas prasības: vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

Prasības kvalifikācijas iegūšanai: pilnībā apgūt studiju programmu, izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu.

Galvenās studiju jomas: ekonomika, grāmatvedība un finanses, tirgzinības, kuģu komercmenedžments, kuģu tehniskais menedžments, ostu hidrobūves un tehnika, ostu un termināla operācijas, multimodālais transports, transporta loģistika, ostu darbība, jūras apdrošināšana, jūrniecības angļu valoda un kuģu aģentēšana.

Karjeras iespējas: menedžera, plānotāja, operatīvo un ekonomisko dienestu speciālista darbs ostās, kuģošanas kompānijās un citos jūras transporta uzņēmumos.

Jūras transports - kuģa mehānika.

 

Iegūstamā kvalifikācija: kuģa mehāniķis, piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija.

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds jūras transportā.

Studiju ilgums un apjoms: 4 gadi un 3 mēneši pilna laika studijas, vismaz 182 Latvijas kredītpunkti (270 ECTS kredītpunkti).

Uzņemšanas prasības: vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

Prasības kvalifikācijas iegūšanai: pilnībā apgūt studiju programmu, nokārtot valsts pārbaudījumus jūrniecības angļu valodā un specialitātē, izstrādāt un aizstāvēt diplomdarbu.

Galvenās studiju jomas: kuģu enerģētiskās iekārtas, kuģu uzbūve un teorija, kuģu saldēšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtas, kuģu palīgmehānismu un sistēmu ekspluatācija, apkope un remonts, jūras vides aizsardzība pret piesārņošanu, jūrniecības angļu valoda un kuģu tehniskais menedžments.
Programmā ir iekļauta vismaz 6 mēnešu ilga jūras prakse un kuģa remonta prakse.

Karjeras iespējas: darbs kuģa mehāniķa, vēlāk kuģa vecākā mehāniķa amatā uz jūras transporta un citiem kuģiem bez dzinēju jaudas ierobežojumiem, kā arī inženiera jeb superintendanta darbs krastā jūrniecības uzņēmumos un citās industrijas jomās.

Jūras transports - kuģa elektroautomātika.

 

Lai nodrošinātu mūsdienu kuģu elektroenerģētisko iekārtu kvalitatīvu, drošu tehnisko ekspluatāciju ar zemiem tehniskās ekspluatācijas izdevumiem, elektroinženieriem jāapgūst ne tikai klasiskās akadēmiskās un praktiskās zināšanas, piemēram, elektrotehnikā, elektriskajās mašīnās, elektronikā u.c., bet arī jaunās nozares tehnoloģiskās modifikācijas, to funkcionālās darbības un vadības specifiku ar jaunajām specializētajām informācijas tehnoloģijām.

Šo daudzšķautņaino sarežģīto uzdevumu šīs specializācijas studenti risina kopā ar nozares profesionālās specializācijas kursu pasniedzējiem – inženierzinātņu doktoriem (kopskaitā 5), kuru zinātniskais darbs bijis un ir saistīts ar transporta elektroenerģētiskajām iekārtām un kuri strādā pēc principa – Docendo Discimus (mācot mācāmies paši). Līdzšinējo absoventu profesionālās darbības statistika rāda, ka šī sadarbība bijusi veiksmīga.

SCANDLINES pasažierprāmja ar AZIPOD elektropropulsiju attēlotā elektroenerģētisko iekārtu struktūrshēma dod priekšstatu par kuģu jaunās tehnikas attīstības tendencēm pasaules flotē.

Šādas struktūras satur dīzeļģeneratoru agregātus ar trīsfāžu bezsuku sinhronajiem ģeneratoriem (līdz 16000 kVA), pašierosmi un automātiskās regulēšanas sistēmām (AVR), elektropiedziņu, elektropropulsijas trīsfāžu asinhronajiem (līdz 8000 kW) un sinhronajiem (līdz 20000 kW) elektromotoriem un tos regulējošajiem dažādu tipu jaudas pusvadītāju konverteriemPWM (Pulse Width Modulation), CYCLO (Cycloconverter), trīsfāžu vadāmiem un nevadāmiem taisngriežiem aprīkotiem ar vadības un kontroles blokiem ar mikroprocesoru sistēmām.  Strauji attīstās attēlā redzamā jaunā elektropropulsijas tehnoloģiskā modifikācija – AZIPOD (Azimuthing Podded Drive), kura principā izmaina kuģu klasiskās elektropropulsijas struktūru un, līdz ar to, arī tehnisko ekspluatāciju.

Aicinām Jūs apgūt šo specifisko, relatīvi plaša profila specialitāti.

 

Kuģu elektroautomātikas nodaļa

Iegūstamais grāds: profesionālais bakalaura grāds jūras transportā.

Iegūstamā kvalifikācija: kuģu elektromehānisko iekārtu elektroinženieris (otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība).

Studiju ilgums un apjoms: 4 gadi un 3 mēneši pilna laika studijas, vismaz 185 Latvijas kredītpunkti (277,5 ECTS kredītpunkti).

Uzņemšanas prasības: vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

Prasības kvalifikācijas iegūšanai: apgūt studiju programmu, nokārtot valsts pārbaudījumus jūrniecības angļu valodā un specialitātē, izstrādāt un aizstāvēt diplomprojektu.

Galvenās studiju jomas: elektrotehnika, kuģu elektroiekārtas, mikroprocesori un PLC, kuģu dīzeļiekārtas un turbīnas, kuģa automātikas elementi un ierīces, kuģa automātiskās vadības sistēmas, kuģa elektroiekārtu tehniskā ekspluatācija un jūrniecības angļu valoda.

Karjeras iespējas: darbs uz kuģa elektromehāniķa vai elektroautomātikas speciālista amatā, darbs krastā arī apvienotās profesijās (mehāniķis – elektromehāniķis). Iespējama arī tālāka karjera elektroautomātikas un elektronikas nozarē jūrniecības krasta uzņēmumos un citās industrijas nozarēs.

Tālākās studiju iespējas: studijas maģistrantūrā.

Kuģu navigācijas elektronika

 

Kuģu navigācijas elektronika

 (VENTSPILS AUGSTSKOLA  un LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA)

Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds kuģu elektronikā, automātikā un radionavigācijā.

Iegūstamā kvalifikācija: kuģu radioelektronikas inženiera kvalifikācija.

Studiju ilgums un apjoms: 4 gadi pilna laika studiju, pilna laika studijas, klātiene (160 Latvijas kredītpunkti (KP), 240 ECTS kredītpunkti)

2- gadu studijas  VENTSPILS AUGSTSKOLĀ 

2- gadu studijas  LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJA (t.sk. prakse 10KP apjomā LJA un 10 KP apjomā nozares uzņēmumos)

Uzņemšanas prasības: vidējā vai vidējā profesionālā izglītība.

Prasības kvalifikācijas iegūšanai: vidējā vispārējā  vai vidējā profesionālā izglītība

Galvenās studiju jomas: sagatavot kvalificētus, konkurētspējīgus radioelektronikas inženierus

  • kuri ir apguvuši fundamentālu zināšanu bāzi, kas sevī ietver zināšanas fizikā, augstākajā matemātikā, modernajā elektronikā, informāciju tehnoloģijās, kuri prot strādāt ar moderno elektronisko aparatūru, pārzina tās projektēšanas, ekspluatācijas un remonta jomas, kā arī pārvalda modernās informācijas un datortehnoloģijas un spēj tās radoši izmantot savā tiešajā darbā;
  • kuri spēj patstāvīgi veikt elektronisko, radionavigācijas un automātikas sistēmu, iekārtu un ierīču, datortehnikas un perifērijas ierīču izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus, uzstādīšanas un montāžas darbus, apkalpošanu un remontu;

Karjeras iespējas: radioelektronikas inženieri pēc profesionālās kvalifikācijas un diploma iegūšanas var strādāt par elektronisko iekārtu uzstādītājiem, apkalpotājiem, tehnologiem, struktūrvienību vadītājiem, projektu vadītājiem uzņēmumos, kuri sniedz pakalpojumus, uzstādot, apkalpojot vai remontējot elektroniskās iekārtas, vai tās izmanto ražošanas procesā. Attīstoties moderno elektronikas komunikāciju un navigācijas iekārtu pielietojumam kuģniecībā, kā arī modernai elektronikas rūpniecībai un informācijas un telekomunikāciju pakalpojumu nozarei Latvijā, pieaug darba tirgus pieprasījums pēc speciālistiem elektronikā.

Tālākās studiju iespējas: studijas maģistrantūrā.

Pieteikšanās studijām: Ventspils augstskolā saskaņā ar ikgadējiem Uzņemšanas noteikumiem

https://venta.lv/wp-content/uploads/2019/07/Uznemsanas-noteikumi-02_07_2019_public%C4%93%C5%A1anai-1.pdf

 
 
 
© 2017 - 2023 Latvijas Jūras akadēmija