Latja.lv Uzņemšana - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

LJA Uzņemšanas noteikumi

Pilna laika profesionālā bakalaura studijas

Pilna laika profesionālā bakalaura studiju programmās reflektantus uzņem šādā konkursa kārtībā:

 • Vidējās izglītības mācību iestāžu absolventus – pamatojoties uz IZM attiecīgajā absolvēšanas gadā noteiktajiem obligāto centralizēto eksāmenu rezultātiem;
 • Vidējās profesionālās izglītības jūrniecības mācību iestāžu (jūrskolu) absolventus – pamatojoties uz attiecīgajā absolvēšanas gadā noteiktajiem obligāto centralizēto eksāmenu un profesionālās kvalifikācijas eksāmena specialitātē rezultātiem.

Reflektantam, piesakoties studijām, ir jāsamaksā dokumentu reģistrācijas pakalpojumu maksa. Atsaucot pieteikumu studijām, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti reflektanti, kuri ir bāreņi vai kuru ģimenēm ir piešķirts maznodrošinātās/trūcīgās ģimenes (personas)statuss.

Reģistrējoties studijām, reflektantiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums (raksta uz vietas);
 • derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē;
 • ārsta izziņa par veselības stāvokli studiju programmas ‘’Ostu un kuģošanas vadība”;
 • 2 fotogrāfijas(3 x 4 cm);
  vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
 • akadēmijas uzņemšanas noteikumos noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas uzrādot oriģinālus;

Akadēmiskās informācijas centra izdota izziņa par vidējās izglītības dokumenta atzīšanu Latvijā, ja vidējā izglītība ir iegūta ārzemēs.

 

“UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI Latvijas Jūras akadēmijā 2021./2022. akadēmiskajā gadā”

UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI Latvijas Jūras akadēmijā 2022./2023. akadēmiskajā gadā.

 

Nepilna laika studijas:

Uzņemšana nepilna laika studijām notiek profesionālā bakalaura, pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Uzņemšana notiek akadēmiskā gada laikā(no septembra līdz jūnijam ieskaitot) bez iestājpārbaudījumiem, pēc katra iesnieguma saņemšanas ,saskaņā ar 2004.gada 29.marta LJA NolikumuNr. 16„Par Latvijas Jūras akadēmijas nepilna laika neklātienes studijām”.
Nepilna laika studijas notiek par maksu
Ja reflektanta vidējās izglītības apguves valoda atšķiras no augstākās izglītības apguves valodas, reflektantam jākārto studiju valodas prasmes pārbaude par maksu. Vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošajā dokumentā pieļaujamais zemākais vērtējuma līmenis ir 4 (gandrīz viduvēji).

Profesionālā bakalaura studijuprogrammās uzņem šādus reflektantus ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību:

 • Reglamentēto profesiju studiju programmās: “Jūras transports-kuģa vadīšana”, “Jūras transports-kuģa mehānika” un “Jūras transports-kuģa elektroautomātika”:
  • jūrskolu absolventus;
  • personas ar vismaz sardzes matroža vai sardzes motorista profesionālo kvalifikāciju un vismaz 12 mēnešu jūras cenzu;
  • citas personas ar nosacījumu, ka tās pēc pirmā kursa apguves pāriet pilna laika klātienes studijās vai turpina studijas neklātienē, strādājot uz kuģiem jūrā, studiju laikā iegūstot nepieciešamo jūras cenzu;
  • nepieciešams atbilstošs veselības stāvoklis saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Nereglamentētās profesijas studiju programmā “Ostu unkuģošanas vadība”:
  • nepieciešams atbilstošs veselības stāvoklis saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Uzņemšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām notiek pēc jūrskolas absolvēšanas šādās studiju programmās:

 • kuģu vadīšana,
 • kuģu mehānika.

Uzņemšana otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām notiek pēc atbilstošas pirmā līmeņa profesionālās augstākāsjūrniecības izglītības iegūšanas un Ministru Kabineta Noteikumu prasībām atbilstošu kredītpunktu izpildes šādās studiju programmās:

 • kuģu vadīšana,
 • kuģu mehānika.

Nepilna laika studiju reflektantiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums;
 • 1 fotogrāfija;
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
 • derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē (tikai reglamentētajās specialitātēs);
 • akadēmiskās informācijas centra izdota izziņa par vidējās izglītības dokumenta atzīšanu Latvijā, ja vidējā izglītība ir iegūta ārzemēs;
 • ārzemniekiem – garantijas vēstule par prakses vietas nodrošināšanu no kuģu īpašnieka vai kuģu apkalpju komplektēšanas kompānijas.

 

“UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI Latvijas Jūras akadēmijā 2021./2022. akadēmiskajā gadā”

UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI Latvijas Jūras akadēmijā 2022./2023. akadēmiskajā gadā.

Pilna laika profesionālā maģistra studijas

Uzņemšana pilna laika studijām profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Jūras transports” (budžeta un maksas studiju vietās) notiek šādās specializācijās:

 • Jūras transporta vadības inženierija
 • Jūras transporta ekspluatācija

Personas ar profesionālo bakalaura grādu vai profesionāloaugstāko izglītību un piektālīmeņa vai tam atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta ,absolvējot atbilstošas jūrniecības nozares studiju programmas ar tiesībām studēt maģistrantūrā (tajā skaitā Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas studiju programmu”Jūras spēku militārā vadība”).

Programmas reflektantiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums
 • dokumentu,kas apliecina ar profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo augstāko izglītību un piektālīmeņa vai tam atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
 • 3 fotogrāfijas (3×4 cm);

Akadēmiskās informācijas centra izdota izziņa par atzīšanu Latvijā, ja atbilstošā izglītība ir iegūta ārzemēs.

 

“UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI Latvijas Jūras akadēmijā 2021./2022. akadēmiskajā gadā”

UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI Latvijas Jūras akadēmijā 2022./2023. akadēmiskajā gadā.

Pilna laika pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas.

Uzņemšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām notiek šādās studiju programmās:

 • ar vidējo izglītību (studiju ilgums – 3 gadi):
  • kuģu vadīšana (maksas studiju vietās);
  • kuģu mehānika (maksas studiju vietās).
 • ar vidējo profesionālo jūrniecības izglītību (studiju ilgums – 2 gadi):
  • kuģu vadīšana (budžeta un maksas studiju vietās);
  • kuģu mehānika (budžeta un maksas studiju vietās).

Studiju programmu absolventi iegūst atbilstošu profesionālo kvalifikāciju: kuģu vadītājs vai kuģu mehāniķis (atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim).

Studiju programmās uzņem reflektantus ar vidējo izglītību. Vidējo izglītību apliecinošajā dokumentā pieļaujamais zemākais vērtējuma līmenis ir 4 (gandrīz viduvēji).

Reģistrējoties studijām, reflektantiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

 •  iesniegums,
 •  derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē,
 •  fotogrāfijas (3x4cm),
 •  vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu,
 • attiecīgajā absolvēšanas gadā noteikto obligāto centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus.

Pilna laika pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās reflektantus uzņem šādā konkursa kārtībā:

 • vidējās izglītības mācību iestāžu absolventus – pamatojoties uz visu nokārtoto obligāto centralizēto eksāmenu rezultātiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi;
 • vidējās profesionālās izglītības jūrniecības mācību iestāžu (jūrskolu) absolventus – pamatojoties uz attiecīgajā absolvēšanas gadā noteiktajiem obligāto centralizēto eksāmenu un profesionālās kvalifikācijas eksāmena specialitātē rezultātiem;
 • ja vērtējums vairākiem reflektantiem ir vienāds, tad uzņemšanā kā papildkritēriju lieto vidējo atzīmi vidējās izglītības dokumentā.

 

“UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI Latvijas Jūras akadēmijā 2021./2022. akadēmiskajā gadā”

UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI Latvijas Jūras akadēmijā 2022./2023. akadēmiskajā gadā.

Uzņemšana doktora studiju programmā

 Uzņemšana doktora studiju programmā „Jūras transports” (budžeta un maksas studiju vietās) notiek šādās specializācijās: „Jūras inženiersistēmas un to tehniskā ekspluatācija” un „Viedo ostu tehnoloģijas”.

Studiju ilgums – 4 gadi. Studiju apjoms – 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti.

 Programmas reflektantiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

 •  iesniegums,
 • dokumenta, kas apliecina šo noteikumu 6.2. punkta ar apakšpunktiem prasību izpildi, apstiprināta kopija, uzrādot oriģinālu,
 •  reflektanti, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām veic ārvalstīs izsniegtā izglītības dokumenta legalizāciju saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu,
 •  3 fotogrāfijas (3x4cm),
 •  Akadēmiskās informācijas centra izdota izziņa par dokumenta, kas apliecina šo noteikumu 6.2. punkta ar apakšpunktiem prasību izpildi, atzīšanu Latvijā, ja atbilstošā izglītība ir iegūta ārzemēs.
 •  Promocijas darba iespējamā vadītāja rekomendāciju ar doktora studiju programmas direktora vīzu; 
 •  Pretendenta dzīves un darba gājumu (noteikta parauga CV);
 •  Doktoranta darba plānu pirmajam studiju gadam. Doktoranta darba plānu   paraksta reflektants un iespējamais promocijas darba vadītājs;
 •  Promocijas darba izstrādes plānu visam doktorantūras periodam, kuru paraksta reflektants un iespējamais promocijas darba vadītājs.

 Doktorantūras reflektantam pirms dokumentu iesniegšanas, ir jāvienojas ar doktora studiju programmas direktoru par iespējamo promocijas darba vadītāju un jāsaņem iespējamā promocijas darba vadītāja piekrišana.

Budžeta studiju vietas programmas reflektantiem piešķir šādā konkursa kārtībā:

 •  pamatkritērijs – vidējā svērtā atzīme izglītības dokumentā, kas iesniegts saskaņā ar šo noteikumu 6.1.2.2. apakšpunktu,
 • vienāda pamatkritērija gadījumā priekšroka tiek dota:
 1. reflektantiem ar pētnieciskā un pedagoģiskā darba pieredzi,
 2. .reflektantiem ar darba stāžu jūras transporta nozarē.

 Studiju programmā uzņem:

 •  Personas ar maģistra grādu jūras transportā nozarē vai arī tam pielīdzinātu izglītību jūras transportā.
 •  Personas ar maģistra grādu vai maģistra grāda līmenim pielīdzinātu izglītību, kas iegūta, absolvējot citas pielīdzināmas studiju programmas ar tiesībām studēt doktorantūrā – pēc papildprasību izpildes.
 •  Papildprasības un to izpildes kārtība ir noteiktas atbilstošos LJA norādījumos. Papildprasību izpilde ir par maksu.

 

 

“UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI Latvijas Jūras akadēmijā 2021./2022. akadēmiskajā gadā”

UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI Latvijas Jūras akadēmijā 2022./2023. akadēmiskajā gadā.

 

Svarīga informācija par uzņemšanas procedūru Latvijas Jūras akadēmijā (LJA) un LJA Jūrskolā!
(attiecas uz LJA un Jūrskolu, izņemot studiju programmu “’Ostu un kuģošanas vadība”)

 

Saskaņā ar “Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma” 29.panta Jūrnieku veselības atbilstība darbam uz kuģa (1) daļu: “Jūrniekam, kurš gatavojas iegūt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu vai kurš ir nodarbināts vai vēlas sākt darbu uz kuģa, ir jābūt derīgam ārsta izsniegtam atzinumam par veselības atbilstību darbam uz kuģa”, LJA un LJA Jūrskolas reflektantam Uzņemšanas komisijai ir jāiesniedz derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē (likuma 29. pants neattiecas uz studiju programmu “’Ostu un kuģošanas vadība”).

Jūrnieka ārsta komisiju Jūs varat iziet pie jebkura Jūrnieku Reģistra atzītā jūrnieka ārsta, kas ir norādīti ŠEIT.

Dodoties pie jūrnieku ārsta līdzi jāņem:

 • izraksts no personas ambulatorās kartes par pārciestām slimībām un traumām vai izziņa no slimības vēstures;
 • pilna asins aina, urīna analīzes rezultāti;
 • elektrokardiogrammas rezultāti;
 • plaušu rentgenogramma;
 • psihiatra atzinums par personas veselības stāvokli (par to, ka nesastāvat uzskaitē);
 • narkologa atzinums par personas veselības stāvokli (par to, ka nesastāvat uzskaitē);
 • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Pirms došanās pie jūrnieka ārsta, Jums ir jāsazvanās ar medicīnas centra reģistratūru, un jāpiesaka sava vizīte, informējot reģistratūras darbinieku, ka Jūs vēlaties stāties LJA .

Jūrnieku ārsta izsniegtā izziņa ir derīga 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

LJA Jūrskolas mācību reflektantus reģistrē un dokumentus pieņem no 2022.gada 27.jūnija līdz 2021.gada 22.jūlijam. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi ar vecāku klātbūtni. Ja reflektants dokumentus personīgi iesniegt nevar, to var izdarīt cita persona, kura uzrāda apstiprinātu pilnvaru.

 

Pilna laika studiju reflektantus reģistrē un dokumentus pieņem no 2022.gada 27.jūnija līdz 2022.gada 22.jūlijam. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi. Ja reflektants dokumentus personīgi iesniegt nevar, to var izdarīt cita persona, kura uzrāda apstiprinātu pilnvaru.

 

Lai paātrinātu pieteikšanas gaitu, aizpildi anketu šeit!

 

       LATVIJAS JŪRAS AKADĒMIJAS (LJA) UN LJA JŪRSKOLAS
2022. /2023. AK. GADA UZŅEMŠANAS KOMISIJAS DARBA LAIKS

(Flotes 12, k-1 – 106.aud.)

28.jūnijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
30.jūnijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
5.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
7.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
11.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
13.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
15.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
18.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
20.jūlijā 10.00-15.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
22.jūlijā 10.00-13.00 LJA un LJA JŪRSKOLA
UZŅEMŠANAS KOMISIJAS

Sēde 22.jūlijā

13.00  

Studijas LJA notiek valsts valodā.

Reģistrācijas maksāšanas kārtība LJA (izņemot LJA Jūrskola)

 1.  Reģistrācijas maksu par dokumentu iesniegšanu 35 € var samaksāt LJA kasē (skaidrā naudā) vai ar pārskaitījumu LJA kontā (bankā vai internetbankā).
 2. LJA Uzņemšanas komisijā kopā ar pārējiem dokumentiem jāiesniedz bankas maksājuma izdruka (der izdruka no internetbankas bez apstiprinājuma) vai LJA kasē izsniegts čeks.

LJA rekvizīti: Latvijas Jūras akadēmija Reģ. Nr. 90000040638 Banka: Valsts kase SWIFT: TRELLV22 Konta Nr. LV75TREL9150170000000

Maksājuma mērķī jānorāda: 21379, reflektanta vārds uzvārds, Reģistrācijas maksa.

“ĀRZEMNIEKU UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI  Latvijas Jūras akadēmijā 2022./2023. akadēmiskajā gadā”

Uzņemšanas komisijas tālr. 67161125; 67161127;  info@latja.lv

Sīkāka informācija par nepilna laika studijām – 67161117, inese.vaicikauska@latja.lv

Sīkāka informācija par maģistrantūras studijām – 67161111, aelita.arnicane@latja.lv

Sīkāka informācija par doktorantūras studijām – astrida.rijkure@latja.lv

© 2017 - 2022 Latvijas Jūras akadēmija