Kursu kalendārs

LJA Uzņemšanas noteikumi

 

Svarīga informācija par uzņemšanas procedūru LJA un LJA Jūrskolā! (attiecas uz Jūrskolu un LJA, izņemot studiju programmu “’Ostu un kuģošanas vadība”)

 

Saskaņā ar “Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma” 29.panta Jūrnieku veselības atbilstība darbam uz kuģa (1) daļu: “Jūrniekam, kurš gatavojas iegūt profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu vai kurš ir nodarbināts vai vēlas sākt darbu uz kuģa, ir jābūt derīgam ārsta izsniegtam atzinumam par veselības atbilstību darbam uz kuģa”, LJA un LJA Jūrskolas reflektantam Uzņemšanas komisijai ir jāiesniedz derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē (likuma 29. pants neattiecas uz studiju programmu “’Ostu un kuģošanas vadība”).

LJA ir noslēgusi sadarbības līgumu ar SIA “VIA UNA”, saskaņā ar kuru reģistrētam LJA Jūrskolas un LJA reflektantam par vizīti pie jūrnieku ārsta tiks piemērota atlaide. Pirms vizītes SIA “VIA UNA” reflektantam ir jāreģistrējas ŠEIT( Reģistrācija vizītei pie jūrnieku ārsta ). Sākot ar 17.06.2018. katru dienu plkst. 21.00 reģistrācijas saraksts tiks nosūtīts SIA “VIA UNA”.

Dodoties uz SIA “VIA UNA” līdzi jāņem:

 • izraksts no personas ambulatorās kartes par pārciestām slimībām un traumām vai izziņa no slimības vēstures
 • asins, urīna analīzes rezultāti;
 • elektrokardiogrammas rezultāti;
 • plaušu rentgenogramma;
 • psihiatra atzinums par personas veselības stāvokli (par to, ka nesastāvat uzskaitē);
 • narkologa atzinums par personas veselības stāvokli (par to, ka nesastāvat uzskaitē);
 • personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Ierodoties SIA “VIA UNA”, Jums jāinformē reģistratūras darbinieki, ka Jūs vēlaties stāties LJA vai LJA Jūrskolā. Ja Jūsu uzvārds būs reģistrācijas lapā, Jums tiks piemērota pakalpojuma maksa 19,- eiro apmērā, pretējā gadījumā Jums piemēros maksu pēc SIA “VIA UNA” cenrādī norādītajām cenām: Cenrādis.

Jūrnieku ārsta izsniegtā izziņa ir derīga 12 mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Pilna laika studiju reflektantus reģistrē un dokumentus pieņem no 2018.gada 3.jūlija līdz 2017.gada 26.jūlijam. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi. Ja reflektants dokumentus personīgi iesniegt nevar, to var izdarīt cita persona, kura uzrāda apstiprinātu pilnvaru.

Studijas LJA notiek valsts valodā.

Reģistrācijas maksāšanas kārtība LJA (izņemot LJA Jūrskola)

 1.  Reģistrācijas maksu par dokumentu iesniegšanu 20 € var samaksāt LJA kasē (skaidrā naudā) vai ar pārskaitījumu LJA kontā (bankā vai internetbankā).
 2. LJA Uzņemšanas komisijā kopā ar pārējiem dokumentiem jāiesniedz bankas maksājuma izdruka (der izdruka no internetbankas bez apstiprinājuma) vai LJA kasē izsniegts čeks.

LJA rekvizīti: Latvijas Jūras akadēmija Reģ. Nr. 90000040638 Banka: Valsts kase SWIFT: TRELLV22 Konta Nr. LV75TREL9150170000000

Maksājuma mērķī jānorāda: Reflektanta vārds uzvārds, Reģistrācijas maksa.

 

Pilna laika profesionālā bakalaura studijas

Pilna laika profesionālā bakalaura studiju programmās reflektantus uzņem šādā konkursa kārtībā:

 • Vidējās izglītības mācību iestāžu absolventus – pamatojoties uz IZM attiecīgajā absolvēšanas gadā noteiktajiem obligāto centralizēto eksāmenu rezultātiem;
 • Vidējās profesionālās izglītības jūrniecības mācību iestāžu (jūrskolu) absolventus – pamatojoties uz attiecīgajā absolvēšanas gadā noteiktajiem obligāto centralizēto eksāmenu un profesionālās kvalifikācijas eksāmena specialitātē rezultātiem:
 • Ja reflektants nav kārtojis kādu no šobrīd spēkā esošajiem obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem (matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā pēc izglītojamā izvēles), tad vērā tiek ņemts vērtējums konkrētajā mācību priekšmetā no vidējo izglītību apliecinošā dokumenta sekmju izraksta.

Reflektantam, piesakoties studijām, ir jāsamaksā dokumentu reģistrācijas pakalpojumu maksa. Atsaucot pieteikumu studijām, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti reflektanti, kuri ir bāreņi vai kuru ģimenēm ir piešķirts maznodrošinātās/trūcīgās ģimenes (personas)statuss.

Reģistrējoties studijām, reflektantiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums (raksta uz vietas);
 • derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē;
 • ārsta izziņa par veselības stāvokli studiju programmas ‘’Ostu un kuģošanas vadība”;
 • 2 fotogrāfijas(3 x 4 cm);
  vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
 • akadēmijas uzņemšanas noteikumos noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas uzrādot oriģinālus;
 • Reflektantiem, kuriem vidējās izglītības dokumentā nav atzīmes fizikā, jākārto LJA eksāmens fizikā vidusskolas kursa apjomā par maksu.

Akadēmiskās informācijas centra izdota izziņa par vidējās izglītības dokumenta atzīšanu Latvijā, ja vidējā izglītība ir iegūta ārzemēs.

Uzņemšanas noteikumus skatīt šeit

 

Uzņemšana nepilna laika studijām:

Uzņemšana nepilna laika studijām notiek profesionālā bakalaura, pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Uzņemšana notiek akadēmiskā gada laikā(no septembra līdz jūnijam ieskaitot) bez iestājpārbaudījumiem, pēc katra iesnieguma saņemšanas ,saskaņā ar 2004.gada 29.marta LJA NolikumuNr. 16„Par Latvijas Jūras akadēmijas nepilna laika neklātienes studijām”.
Nepilna laika studijas notiek par maksu
Ja reflektanta vidējās izglītības apguves valoda atšķiras no augstākās izglītības apguves valodas, reflektantam jākārto studiju valodas prasmes pārbaude par maksu. Vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošajā dokumentā pieļaujamais zemākais vērtējuma līmenis ir 4 (gandrīz viduvēji).

Profesionālā bakalaura studijuprogrammās uzņem šādus reflektantus ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību:

 • Reglamentēto profesiju studiju programmās: “Jūras transports-kuģa vadīšana”, “Jūras transports-kuģa mehānika” un “Jūras transports-kuģa elektroautomātika”:
  • jūrskolu absolventus;
  • personas ar vismaz sardzes matroža vai sardzes motorista profesionālo kvalifikāciju un vismaz 12 mēnešu jūras cenzu;
  • citas personas ar nosacījumu, ka tās pēc pirmā kursa apguves pāriet pilna laika klātienes studijās vai turpina studijas neklātienē, strādājot uz kuģiem jūrā, studiju laikā iegūstot nepieciešamo jūras cenzu;
  • nepieciešams atbilstošs veselības stāvoklis saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Nereglamentētās profesijas studiju programmā “Ostu unkuģošanas vadība”:
  • nepieciešams atbilstošs veselības stāvoklis saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Uzņemšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām notiek pēc jūrskolas absolvēšanas šādās studiju programmās:

 • kuģu vadīšana,
 • kuģu mehānika.

Uzņemšana otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām notiek pēc atbilstošas pirmā līmeņa profesionālās augstākāsjūrniecības izglītības iegūšanas un Ministru Kabineta Noteikumu prasībām atbilstošu kredītpunktu izpildes šādās studiju programmās:

 • kuģu vadīšana,
 • kuģu mehānika.

Nepilna laika studiju reflektantiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums;
 • 1 fotogrāfija;
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;
 • derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē (tikai reglamentētajās specialitātēs);
 • akadēmiskās informācijas centra izdota izziņa par vidējās izglītības dokumenta atzīšanu Latvijā, ja vidējā izglītība ir iegūta ārzemēs;
 • ārzemniekiem – garantijas vēstule par prakses vietas nodrošināšanu no kuģu īpašnieka vai kuģu apkalpju komplektēšanas kompānijas.

Uzņemšanas noteikumus skatīt šeit

 

Pilna laika profesionālā maģistra studijas

Uzņemšana pilna laika studijām profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā „Jūras transports” (budžeta un maksas studiju vietās) notiek šādās specializācijās:

 • Jūras transporta vadības inženierija
 • Jūras transporta ekspluatācija

Personas ar profesionālo bakalaura grādu vai profesionāloaugstāko izglītību un piektālīmeņa vai tam atbilstošu profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta ,absolvējot atbilstošas jūrniecības nozares studiju programmas ar tiesībām studēt maģistrantūrā (tajā skaitā Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas studiju programmu”Jūras spēku militārā vadība”).

Programmas reflektantiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums
 • dokumentu,kas apliecina ar profesionālo bakalaura grādu vai profesionālo augstāko izglītību un piektālīmeņa vai tam atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
 • 3 fotogrāfijas (3×4 cm);

Akadēmiskās informācijas centra izdota izziņa par atzīšanu Latvijā, ja atbilstošā izglītība ir iegūta ārzemēs.

Uzņemšanas noteikumus skatīt šeit

Ārzemnieku uzņemšanas noteikumi skatīt šeit

Uzņemšanas komisijas tālr. 67161125; 67161127; 26598494, info@latja.lv

Sīkāka informācija par nepilna laika studijām – 67161117, inese.vaicikauska@latja.lv

Sīkāka informācija par maģistrantūras studijām – 67161111, aelita.arnicane@latja.lv

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija