Latja.lv Pārvalde - Latja.lv
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Latvijas Jūras akadēmijas Pētniecības institūts ir akadēmijas struktūrvienība.

Savā darbībā Pētniecības institūts ievēro Zinātniskās darbības likumu, Augstskolu likumu, Latvijas Jūras akadēmijas Satversmi, Latvijas Jūras akadēmijas Senāta lēmumus, Nolikumu un citus spēkā esošus normatīvos aktus.

Pētniecības institūta augstākā lēmējinstitūcija ir Zinātnieku pilnsapulce, kas sastāv no institūtā strādājošiem zinātniekiem, proti, personām ar doktora zinātnisko grādu.

Zinātnieku pilnsapulce ievēlē Pētniecības institūta Zinātnisko padomi, kuras kompetencē ietilpst:

1) institūta zinātniskās darbības galveno virzienu noteikšana;

2) institūta direktora ievēlēšana un zinātniskās darbības vadības amatpersonu apstiprināšana;
3) personu ievēlēšana vadošo pētnieku, pētnieku un asistentu akadēmiskajos amatos;

4) institūta iekšējo darbību reglamentējošo dokumentu pieņemšana;

4) citi normatīvajos aktos atrunātie jautājumi.

Pētniecības institūta direktors ir institūta augstākā amatpersona, kas īsteno institūta vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv institūtu. Direktora kompetencē ietilpst:

1) institūta administratīvās, organizatoriskās un materiāltehniskās funkcionēšanas nodrošināšana;
2) institūta zinātniskās padomes pieņemto lēmumu īstenošana;

3) institūta attīstības pro­grammu apstiprināšana.

Pašlaik Pētniecības institūta pārvaldes institūcijas darbojas šādā sastāvā:

Pētniecības institūta direktors

Zinātniskā padome:

Padomes priekšsēdētājs:

Padomes locekļi:

Dr. sc. ing. Rihards Indriksons

Dr. hist. Helēna Šimkuva

© 2017 - 2022 Latvijas Jūras akadēmija