Notikumu kalendārs

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI.

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolā
2017./2018. mācību gadā

Uzņemšanas noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek reflektantu uzņemšana mācībām Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskolā (turpmāk tekstā – JS).
1.    JS 4 gadīgas studiju programmas laikā iegūst 3. līmeņa vidējo profesionālo izglītību akreditētās mācību programmās „JŪRAS TRANSPORTS”.
2.    Programmas „JŪRAS TRANSPORTS” beidzēji iegūst šādas kvalifikācijas:
•    kuģu vadītājs uz kuģiem, mazākiem par 500BT piekrastes kuģošanā;
•    mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu mazāku par 750 kW.

3.    JS mācību valoda ir latviešu valoda.
4.    JS uzņem Latvijas Republikas pilsoņus un personas, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja.
4.1. JS uzņem personas pēc Latvijā un ES atzītas vispārējās vai profesionālās pamatizglītības ieguves līdz 24 gadu vecumam. Pamatizglītību apliecinošajā dokumentā neviens vērtējums nedrīkst būt zemāks par 4 (gandrīz viduvēji).
4.2. Ne mazāk kā puse no vietu skaita ir paredzētas Latvijas Republikas novadu un pilsētu (izņemot Rīgu) mācību iestāžu absolventiem.
5.    Dokumentus pieņem no 2017. gada 27. jūnija līdz 2017. gada 27. jūlijam.
6.    Reflektantiem jāuzrāda personu apliecinošais dokuments un jāiesniedz šādi dokumenti:
•    iesniegums;
•    pamatizglītību apliecinošs dokuments (kopija);
•    derīgs jūrnieku ārsta izsniegts atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību darbam uz kuģa izraudzītajā specialitātē. Kā iegūt ārsta atzinumu lasi ŠEIT;
•    4 fotogrāfijas (3 x 4 cm);
7.    JS uzņem konkursa kārtībā, ņemot vērā apliecības par pamata izglītību vidējo vērtējumu šādos mācību priekšmetos: latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā, fizikā, ķīmijā, sportā. Ja vairākiem reflektantiem ir vienāds vidējais vērtējums, uzņemšanu nosaka šāds papildus kritērijs: atzīmju summa pamatizglītības dokumentā matemātikā, latviešu valodā un angļu valodā.
8.    Reflektantus ieskaita JS pēc Uzņemšanas komisijas lēmuma ar LJA rektora rīkojumu.
9.    LJA iespēju robežās nodrošina JS izglītojamos ar dienesta viesnīcu.
10.    JS izglītojamie saņem stipendiju līdz 150 EUR .

Juridiskā Adrese:  Rīga, Flotes ielā 12k-1, LV–1016, tālr.:  67432157
http://www.latja.lv, e-pasts: jurskola@latja.lv

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija