previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Studentu mobilitāte.

ERASMUS programma paredz divu veidu studējošo mobilitāti – studijām un praksei.

ERASMUS studijas un prakses norisinās saskaņā ar ERASMUS studenta hartu, kurā aprakstītas studenta tiesības un pienākumi studiju un/vai prakses mobilitātes laikā ārvalstīs.

ERASMUS programmas studējošo mobilitātes mērķi ir dot iespēju gūt akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot vai izejot praksi citās Eiropas valstīs, sekmēt jaunu kvalificētu un starptautiski pieredzējušu profesionāļu izglītošanu. Šī programma sniedz iespēju studentiem apmeklēt kādu no ārvalstu augstskolām, ar kurām LJA ir sadarbības līgumi, lai tur mācītos pēc iepriekš saskaņotām programmām.

 

Studentu atlase ERASMUS mobilitātei notiek saskaņā ar nolikumu Par ES Mūžizglītības programmas ERASMUS apakšprogrammas studentu mobilitātes stipendijas piešķiršanu LJA studentiem

Izvēloties pretendentus mācībām ārvalstu augstskolā tiks ņemti vērā sekojošie faktori:  

·          Students var saņemt finansējumu vienlaikus no vairākiem avotiem, ja finansējums netiek piešķirts viena un tā paša mērķa sasniegšanai

·          Students pārvalda svešvalodas (valodas zināšanas ir atkarīgas no izvēlētās valsts);

·          Students ir beidzis vismaz vienu kursu kādā no LJA bakalaura studiju pogrammām;          

·          Studenta sekmība (vidējā svērtā atzīme par studiju periodu LJA, bez parādiem);

 

·          kopējais studijās un praksē pavadītais laiks nedrīkst pārsniegt 12 (divpadsmit) mēnešus viena studiju cikla ietvaros

·          Students, kas mācās LJA, var doties studiju mobilitātē uz augstskolu, ar kuru LJA ir abpusējs līgums (sk. ERASMUS partneraugstskolas);

 

Studentu mobilitāte studijām

ERASMUS programma dod studentiem iespēju 3-12 mēnešus studēt ERASMUS partneraugstkolā, kas atrodas kādā no Erasmus+ valstīm.Citā valstī pavadītā studiju laika akadēmisko atzīšanu nodrošina Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma (ECTS).

Studiju maksa par mācībām partneraugstskolā nav jāmaksā.

 

Studentu mobilitāte praksei

Studējošais var doties mācību praksē (2-12 mēneši) uz ārvalstu uzņēmumu vai organizāciju, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas valstīm. Citā valstī pavadītā prakses laika akadēmisko atzīšanu nodrošina Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma (ECTS)

Studējošais pats meklē prakses uzņēmumu vai kompāniju ārvalstīs, konsultējoties LJA ĀSN.

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija