Latvijas Jūras akadēmijas rektora vēlēšanas

 

 

“Latvijas Jūras akadēmija (IZM reģ.Nr.3343001281) izsludina atklātu konkursu uz –

Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) rektora amatu

Rektora amata kandidātiem 1 (viena) mēneša laikā pēc sludinājuma publicēšanas jāiesniedz LJA rektorātā, Flotes ielā 12 k-1, Rīgā, LV–1016, šādi dokumenti:

1) iesniegums, adresēts LJA Satversmes sapulces priekšsēdētājam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

2) izglītības, zinātnisko un akadēmisko dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;

3) darba un dzīves gājums (CV) ar izvērstu pretendenta zinātniskās, pedagoģiskās, administratīvi organizatoriskās, profesionālās un sabiedriskās darbības aprakstu, pēdējo septiņu (7) gadu laikā, klāt pievienojot dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām (ieskaitot apliecinājumus attiecībā uz darba pieredzi jūrniecības nozarē un vadības darbā; valsts valodas zināšanām ne zemāk kā C1 pakāpē un citām prasmēm, kas kandidāta ieskatā var būt noderīgas augstskolas rektora darbā);

4) darbības programmu – LJA vadības un attīstības koncepciju turpmāko 5 darbības gadu periodam, ne vairāk kā 8000 (astoņi tūkstoši) zīmes.

LJA rektora amata pretendentam:

  • jāatbilst Latvijas Republikas valsts amatpersonai izglītības nozarē izvirzītām prasībām,
  • jābūt profesoram vai ieguvušam doktora zinātnisko grādu,
  • jābūt ne mazāk kā 5 (piecu) gadu darba pieredzei vadošā amatā pēdējo 15 (piecpadsmit) gadu laikā,
  • jābūt vismaz 5 (piecu) gadu akadēmiskā darba pieredzei augstākās izglītības iestādē,
  • jābūt darba stāžam ne mazākam par 7 (septiņiem) gadiem jūrniecības nozarē.

Ar nolikumu “Par Latvijas Jūras akadēmijas rektora vēlēšanām” var iepazīties LJA mājaslapā.

Līdz ar pieteikuma iesniegšanas brīdi, rektora amata pretendents ir apliecinājis ka ir piekritis savu iesniegto datu apstrādei, piekrīt sava CV un savas iesniegtās LJA vadības un attīstības koncepcijas turpmāko 5 darbības gadu periodam publicēšanai LJA mājaslapā iekšējā Intranet tīklā un ir informēts, ka vēlēšanu kandidātu izvērtēšanas gaitā tiks organizētas kandidātu publiskas diskusijas. Vēlēšanas notiek 2017.gada 11.decembrī Latvijas Jūras akadēmijā  BI auditorijā plkst.16.00

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Latvijas Jūras akadēmija informē, ka:

1) Jūsu konkursa pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) Iepriekš minētais Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Jūras akadēmija, kontaktinformācija: Flotes iela 12 k-1, Rīga, LV-1016; tel. 67161129.”

Nolikums “Par Latvijas Jūras akadēmijas rektora vēlēšanām” Skatīt šeit.

 

© 2017 Latvijas Jūras akadēmija